Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice

Datum vystavení: 15. 8. 2023 | Datum sejmutí: 16. 9. 2023

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HNÁTNICE
(zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Hnátnice).

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na
stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Obecním úřadu v Hnátnici od 16. 08. 2023 do 15. 09. 2023.
Dále je po tuto dobu návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice vystaven k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese www.ustinadorlici.cz (sekce Úřad – Úřední deska).
Do 15. 09. 2023 může každý uplatnit u stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí své písemné připomínky k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice.

Více informací v příloze

Přiložené soubory:
Příloha verejna_vyhlaska-zprava_hnatnice.pdf