Vzdělávací program

Výchovná a vzdělávací činnost:
Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na osobnostní rozvoj dítěte.
Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy.Položit základy celoživotního vzdělávání.


Náš školní vzdělávací program:
„Je nám dobře na světě, na té modré planetě.“


je rozvržen do deseti hlavních témat a každé má podtémata:

Rámcová témata naší mateřské školy

1. Podívej se maličko, co ukrýváš školičko
2. Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme
3. Poznáváme naše tělo
4. Krásně voní po roce, vytoužené Vánoce
5. Přišla zima k nám, copak poví nám
6. Ferda mravenec, práce všeho druhu
7. Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy
8. Kamarádi zvířátka, klepají nám na vrátka
9. Jak jsme přišli na svět
10. Letem světem za….Témata a podtémata vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek ostatních kulturních zařízení. Učitelky při práci využívají dětských knih, encyklopedií, didaktických pomůcek, pokusů, jezdí s dětmi na divadelní představení, pořádají divadelní představení přímo v mateřské škole nebo ve spolupráci se základní školou ( aby byla lepší finanční dostupnost), koncerty, celodopolední tématické vycházky, exkurse a výlety, předplavecký výcvik..
Aktivity doplňují vhodně program dětí. Všechny tyto aktivity, včetně jejich četnosti, jsou buď pevně začleněny do dětského výchovně vzdělávacího programu či nepravidelně probíhají podle ročního období, plánovaných akcí školy, momentálního stavu dětí a nabídek ostatních kulturních zařízení. Nepravidelné mimoškolní aktivity jsou doplňovány do plánu akcí.

Vzdělávání je cílevědomé, založené na didaktických hrách a činnostech, při kterých učitelky plní cíle vzdělávací, které vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ten je jednotný pro všechny mateřské školy. Na základě těchto cílů si učitelky vytvořily rámcová témata a podtémata tak, aby byla pro děti zajímavá a aktuální a vzbudila v nich touhu po poznání. Při vzdělávání dětí je využívána ve velké míře hra, praktické činnosti, pokusy a pozorování. Během celého dne učitelky dbají na vyváženost spontánních a řízených činností, aby v dětech vzbudily nadšení, radost z poznání a pohybu v mateřské škole.
K plnění vzdělávacích cílů učitelky využívají skupinové i individuální činnosti, podle zájmu a potřeb dětí, aby byl pro děti pobyt v mateřské škole radostný a děti byly spokojené a zároveň, aby získaly nové poznatky a vědomosti dle svých schopností.

Velkou výhodou pro děti v naší mateřské škole je, že mohou v průběhu dne přebíhat ze třídy do třídy. Mají možnost využívat mnohem větší, pestřejší nabídku různých aktivit, pomůcek a tím značně zvýšit poznávání děti dle vlastní potřeby a zájmů - rozvoj inteligencí daného dítěte, posilování sebevědomí…
Tím se otevírají možnosti pro děti, které jsou talentované.

Záměrné i spontánní učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém učení a interaktivním učení.

Rodiče mají možnost vstupovat do tříd, sledovat výchovnou práci, sledovat svoje dítě mezi ostatními dětmi.Plně toho využívají především při nástupu dětí do mateřské školy.

Důraz klademe na preventivní logopedickou péči u dětí obou oddělení, hned od nástupu dětí do mateřské školy. Dvě učitelky jsou logopedické asistentky a úzce spolupracují s odborníky – logopedy..Běžně probíhá logopedie na mateřských školách až poslední rok před vstupem do základní školy, ale na naší mateřské škole již od 4 let. Doposud dojížděla logopedka do mateřské školy pravidelně 1x za 14 dní. Od 1. 9. 2012 musí rodiče s dětmi na logopedii dojíždět do Ústí nad Orlicí.

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních plánů, které zpracovávají speciální pedagogové, psychologové ve spolupráci s učitelkami - úzká spolupráce mateřské školy se Speciálním pedagogickým centrem Kamínek v Ústí nad orlicí a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad orlicí. Pokud je třeba spolupracujeme i s jinými odborníky. Individuálních vzdělávacích plánů také využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.

Nadstandardní aktivity:
Výchovná a vzdělávací práce dětí je obohacena o:
- seznamování s anglickým jazykem - paní Blanka Holmes
- již zmíněnou logopedickou péči
- seznamování s hrou na flétnu
- seznamování s hrou na foukací harmoniku
- cvičení na overballech
- jsou zařazovány prvky jógy
- rehabilitační bazén
- využívání zahrady, která je po celkové rekonstrukci (– pískoviště, vláček, tabule s počítadlem, skluzavka, provazový ribstol, ribstol, dvě kolmé a jedna šikmá horolezecká stěna s barevnými kameny a nové stoly a lavice, zděný domek na uložení hraček, altánek nad stolovou částí pro děti)
- dopravní hřiště
- využívání nové tělocvičny, která je součástí budovy
- využívání fotbalového hřiště nedaleko mateřské školy
- předplavecký výcvik
- účast na výtvarných soutěžích - celorepublikových i mezinárodních
- účast na atletických závodech předškolních dětí
- olympiáda předškoláků
- návštěvy kulturních akcí - Ústí nad Orlicí, Letohrad ( divadla, koncerty, výstavy…)
- kulturní akce pořádáné přímo v mateřské škole – maňásková divadla, koncerty,..
- pořádání – celodopoledních motivovaných vycházek do okolí mateřské školy nebo okolních obcí,výletů a exkursí – zúčastňují se dle zájmu i rodiče dětí
- výstavy hraček a knih pro předškolní děti ( pomáhat rodičům orientovat se ve vhodnosti pro daný věk dětí)
- besídky ( pro maminky, „Mikulášská“, „Vánoční“..) karneval, „ Den pro moji babičku a dědu“,Den pro moji panenku, Den pro moje auto, Den pro moje zvířátko,.....
- každý rok jedou rodiče společně s dětmi na výlet


Spolupracujeme s:
- Obcí Hnátnice
- Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí
- Speciálně-pedagogickým centrem Kamínek v Ústí nad Orlicí
- Psycholožkou - soukr. praxe - PaedDr.Mervartovou
- Klinickou logopedkou- Ústí nad Orlicí
- Dětskou lékařkou MUDr. Brádkovou
- Nemocnice – dětské oddělení – MUDr. Koditek
- ZŠ Hnátnice
- ÚSZ Žampach
- Knihkupectví Flétna v Ústí nad Orlicí
- Hasičským sborem Hnátnice
- TJ sokol Hnátnice
- Okolními mateřskými školami……
- ČČK Ústí nad 0rlicí
- Policií ČR
- ZUŠ Letohrad
- Střední zdravotní školou v Ústí nad Orlicí
- Letištěm Ústí nad Orlicí
- Zahradnictvím v Ústí nad Orlicí


Přiložené soubory:
Příloha informace_o_projektu_4.4.jpg
Příloha Projekty 2019-2021
Příloha plakát-šablony.pdf
Příloha ŠVP 2019.docx