Informace o mateřské škole


Specifikace projektu:

reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006506"

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Datum zahájení projektu: 01.11.2017


Předpokládaný datum ukončení projektu:28.2.2019


Předpokládaná doba trvání: 16 měsíců


Charakteristika školy:
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Hnátnice.
Školka vystupuje jako právní subjekt od 1. 1. 2003.

Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu. Svůj provoz v této nové budově zahájila 1. 9. 1964. Obec Hnátnice byla jedna z mála obcí na okrese, která se mohla pochlubit takovou novou typizovanou budovou pro mateřskou školu.

V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy mateřské školy, díky níž se značně zlepšilo prostředí a celkové vybavení.. Bylo zcela přestavěno přízemí – část personální a část školní kuchyně. V I. patře byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení.pro děti. Současně došlo k výměně osvětlení, topení a vody. Následovalo nové vybavení zahrady, které však muselo být obnoveno v roce 2006, poněvadž nevyhovovalo novým předpisům a hygienickým normám EU. V listopadu 2006 došlo k výměně oken za umělohmotná - v přízemí a částečně v I. patře na severní straně, směrem do zahrady. V letním období 2007 byla zrekonstruována hlavní přístupová chodba do budovy a spojovací chodba mezi třídami v I. patře.
Během prázdnin 2010 proběhla výměna oken přední části budovy a zbývajících oken do zahrady, dále pak vymalování celé budovy. V letním období 2011 proběhla výměna nábytku v jednom oddělení. V červenci 2012 byla výměna nábytku provedena také v druhém oddělení. V roce 2014 byla nakoupena nová, moderní lehátka pro všechny děti.

V letošním školním roce 2018-2019 je do mateřské školy přihlášeno 33 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Počet tříd: 2
- malé oddělení - Berušky děti 2 - 4 roky
- velké oddělení - Sovičky děti 4 - 6 let

Jsou přijímány i děti s integrací, dle potřeby s asistentem. V mateřské škole jsou umístěny nejen všechny děti z Hnátnice, ale i z Letohradu, Dobrouče, Lukavice, Žamberka, Ústí nad Orlicí a okolí.

Personální obsazení:
3 kvalifikované učitelky
- ředitelka Mgr. Andrea Exlerová
- učitelka Petra Keprtová, DiS.
- učitelka Tereza Masopustová, DiS.

Školní asistentka, asistent pedagoga - Lenka Lipenská


Školnice - Ludmila Nejedlá
Vedoucí stravování - Dana Halbrštátová
Kuchařka - Marcela Pávková

Kontakty na školu:
Telefon: 465 548 101, 604 186 987
e-mail: mshnatnice@tiscali.cz


Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – § 34, odst.4, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v aktuálním znění.
V přijímacím řízení je dále rozhodováno podle kritérií pro přednostní umístění v následujícím pořadí:
1) Děti v posledním ročníku MŠ (1.9.2016-31.8.2017 dovrší šesti let) nebo s odkladem školní docházky.
2) Děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci, které dovrší 5 let věku.
3) Děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci, které dovrší 4 let věku.
4) Děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci, které dovrší 3 let věku.
5) Děti rodičů s trvalým pobytem v obci, které jsou se zdravotním postižením nebo oslabením, které mají doporučení od odborného lékaře a školského poradenského zařízení na doporučení sociálního odboru.
6) Děti rodičů s trvalým bydlištěm v obci mladší 3 let věku.
7) Ostatní děti po dovršení 3 let s potřebou zajištění celodenní péče (např. děti z jiných měst a obcí).
8) Pokud nebude vyhověno všem přihlášeným uchazečům, budou tito uchazeči zapsáni v pořadí dle data přihlášení na čekací listinu.
V případě uvolnění místa v průběhu školního roku, budou děti přijímány dle pořadí na čekací listině.


Poznámky:
- Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
- přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

Kritéria nabývají platnosti dne 1.1.2016