Vyhláška 1/2005 platná od 15.9.2005

31. 8. 2005

o závazné části územního plánu obce Hnátnice

Zastupitelstvo Obce Hnátnice se usneslo vydat na základě ustanovení § 26 odst.2) a § 29 odst.2) zákona č.50/ 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), a v souladu s ustanovením § 84 odst.2) písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 - Účel vyhlášky

1) Obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláškou“) se vymezuje závazná část územního plánu obce Hnátnice, schváleného obecním zastupitelstvem dne 23.října 2001 pod číslem usnesení 1/2001 včetně Změny č.1, která byla zastupitelstvem obce schválena dne 30.8.2005 pod číslem usnesení 3/2005 a Změny č.2B, která byla obecním zastupitelstvem schválena dne 30.8.2005 pod číslem usnesení 3/2005.Závazná část je podle § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění podkladem pro územní rozhodování a pro zpracování navazující územně plánovací dokumentace.
2) Závazná část obsahuje urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení využívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2 - Územní rozsah platnosti

1) Tato vyhláška platí pro celé správní území obce Hnátnice, tedy pro katastrální území Hnátnice .

Článek 3 - Lhůty aktualizace

1) a) aktualizací je ve smyslu stavebního zákona chápáno posouzení, zda se nezměnily podmínky , za kterých byl územní plán schválen.

b) pokud se podmínky schválení územního plánu nezměnily, bude tato skutečnost konstatována pouze zápisem
c) pokud se budou změněné podmínky týkat směrné části, rozhodne o nich pořizovatel
d) v případě, kdy se změny týkají závazné části, dá pořizovatel podnět zastupitelstvu města ke schválení pořízení změny územního plánu
e) pokud si změněné podmínky vyžádají zásadní změnu urbanistické koncepce, bude dán podnět k pořízení nového územního plánu
2) Aktualizace bude prováděna ve čtyřletých intervalech.

ČÁST DRUHÁ - ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Článek 4 - Vymezení závazných regulativů

1) Zásady funkčního uspořádání území graficky vymezuje hlavní výkres, textově pak článek 6 této vyhlášky.
2) Stanovená hranice zastavitelného území definuje rozvojové nároky na urbanizaci území – rozlišuje území zastavitelné a nezastavitelné.
3) Pro jednotlivé plochy funkčního využití území vymezené v grafické části územního plánu se stanovují závazné regulativy funkčního využívání, způsob využívání je dělen na přípustný a nepřípustný.
4) Na území obce je možno umisťovat a povolovat stavby, povolovat jejich změny a změny jejich využívání a rozhodovat o změně využití území a o ochraně důležitých zájmů v území jen v souladu se schválenými regulativy.
5) Dosavadní využívání území a staveb, které neodpovídá navrženému využití a regulativům, je nadále přípustné, pokud se netýká činností, které nad míru přípustnou platnými právními předpisy poškozují životní prostředí.
6) Na plochách, u kterých je územním plánem navržena změna funkčního využití území (plochy přestavby) je přípustné nově umisťovat takové stavby a povolovat jejich změny a změny jejich užívání , které jsou uvedeny v závazných regulativech nově navrhované funkční plochy.

Článek 5 - Využití území

1) Na území obce jsou vymezena následující funkční území a plochy:


1. Území bydlení čisté
2. Území bydlení smíšené
3. Území občanského vybavení
4. Území rekreace
5. Území drobné výroby a služeb
6. Území zemědělské výroby – střediska zemědělské výroby
7. Území zemědělské výroby – rodinné farmy
8. Území technického vybavení

9. Území průmyslové výroby
10. Území golfového hřiště
11. Sportovní plochy
12. Plochy silniční dopravy
13. Plochy urbanistické zeleně ( v legendě pouze urbanistická zeleň)
14. Plochy krajinné zeleně ( v legendě pouze krajinná zeleň)
15. Zemědělsky obdělávané plochy
16. Pozemky určené k plnění funkce lesa ( v legendě pouze lesy)
17. Vodní toky a plochy


2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující:

1.ÚZEMÍ BYDLENÍ ČISTÉ

Území slouží pro umisťování staveb pro bydlení doplněných pouze rekreační zahradou

Přípustné využití :
- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, řadové domy, nízkopodlažní bytové domy ( max 2NP)
- oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- zařízení pro veřejné ubytování formou penzionů, doprovodnou nabídku veřejného stravování je třeba omezit pouze na ubytované v zařízení
- drobné stavby, doplňující hlavní obytný objekt
- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva pokud vyhoví platným hygienickým předpisům
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětské hřiště

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty
- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby
- dálnice a rychlostní silnice
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí
- objekty pro školství a kulturní zařízení s rušivou produkcí – diskotéky
- samostatné objekty pro veřejné stravování

2.ÚZEMÍ BYDLENÍ SMÍŠENÉ

Území slouží pro umisťování staveb pro bydlení doplněných zahradou s rekreační i užitkovou funkcí a jednoduchými stavbami pro podnikatelskou činnost


Přípustné využití :
- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i čtyřboké usedlosti s uzavřeným dvorem
- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost
- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva
- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly
- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou
- sady
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- zařízení pro veřejné ubytování formou penzionů
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty
- samostatné objekty pro skladování
- velkokapacitní objekty živočišné výroby
- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí
- objekty pro školství a kulturní zařízení s rušivou produkcí – diskotéky

3.ÚZEMÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Území slouží pro umisťování staveb základního občanského vybavení v obci

Přípustné využití :
- stavby pro školství
- stavby pro kulturu

- stavby pro zdravotnictví a sociální péči
- stavby pro maloobchod
- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování
- stavby pro nevýrobní služby
- stavby pro veřejnou administrativu ( správní úřady, peněžní ústavy, poradenská střediska)
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- plochy doprovodné zeleně
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností, služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení


Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty
- samostatné objekty pro skladování
- velkokapacitní objekty živočišné výroby
- dálnice a rychlostní silnice
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí
- objekty pro bydlení a rekreaci


4.ÚZEMÍ REKREACE

Území slouží pro umisťování staveb individuální i kolektivní rekreace

Přípustné využití :
- rekreační domky a chalupy
- penziony, hotely , turistické ubytovny
- rekreační chaty
- doplňkové stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby – terasy, pergoly, otevřená ohniště, zahradní bazény
- soukromá otevřená tělovýchovná zařízení – tenisový kurt, volejbalové hřiště, bazén

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou
- sady
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty
- samostatné objekty pro skladování
- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí
- objekty pro školství a kulturní zařízení s rušivou produkcí – diskotéky

5.ÚZEMÍ DROBNÉ VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB

Území slouží pro umisťování provozoven drobné výroby a výrobních služeb

Přípustné využití :
- provozovny průmyslové výroby omezené kapacity – drobné výroby ( maximálně 20 zaměstnanců)

- provozovny výrobních služeb
- opravárenské služby pro motoristy
- skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování
- doprovodná a izolační zeleň
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst
- byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území


Nepřípustné využití:
- velkokapacitní objekty živočišné výroby
- dálnice a rychlostní silnice
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí
- objekty pro školství , zdravotnictví a kulturu
- objekty pro rekreaci a obytné objekty

6.ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY – STŘEDISKA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Území slouží pro umisťování zařízení zemědělské velkovýroby, která vzhledem ke svému dopadu na životní prostředí nemohou být umístěna v obytném území


Přípustné využití :
- velkokapacitní objekty živočišné výroby ( kravín, teletník, odchovna mladých dojnic – OMD, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)
- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce
- sklady zemědělských strojů
- opravárenské dílny
- čerpací stanice PHM
- administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- provozovny drobné výroby a výrobních služeb
- izolační a doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:

- obytné objekty a objekty pro rekreaci
- zařízení pro školství , zdravotnictví a kulturu

7.ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY - RODINNÉ FARMY


Území slouží pro umisťování zemědělského hospodářského souboru spolu s obydlím v sousedství zemědělské půdy, kterou obhospodařuje jedna rodina někdy ještě s námezdními silami.V turisticky atraktivních oblastech může rodinná farma sloužit také pro ubytování hostů.

Přípustné využití :
- objekt určený pro bydlení
- objekt určený pro ubytování návštěvníků farmy
- objekty živočišné výroby o celkové kapacitě menší než 100 VDJ ( velkých dobytčích jednotek; 1 VDJ odpovídá 500 kg živé hmotnosti zvířete)
- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce
- sklady zemědělských strojů
- skleníky a fóliovníky

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- provozovny drobné výroby a výrobních služeb
- izolační a doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:
- průmyslové objekty
- dálnice a rychlostních silnice
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství, zdravotnictví a

8.ÚZEMÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Území slouží pro umisťování prostorově náročnějších staveb technického vybavení

Přípustné využití :
- transformovny , rozvodny el.energie
- čistírny odpadních vod
- přečerpávacích stanic

- ploch vodních zdrojů a vodojemů
- základnových stanic telefonních operátorů
- regulačních stanic plynu
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb
- liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- sběrné dvory
- doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:


- objekty pro bydlení a rekreaci
- stavby pro školství , kulturu a zdravotnictví

9.ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

Území slouží pro umisťování staveb pro průmysl a samostatné objekty pro skladování

Přípustné využití :
- výrobní haly
- expediční sklady a sklady zásob

- stavby pro správu a řízení podniků
- hygienické zázemí pracovníků podniku, zařízení společného stravování
- zdravotnická zařízení pro pracovníky
- zařízení veřejného stravování a rychlého občerstvení
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- doprovodná zeleň
- přistávací plocha


Nepřípustné využití:

- obytné objekty
- stavby pro školství , zdravotnictví a kulturu
- stavby pro rekreaci

10 ÚZEMÍ GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ
Území slouží k provozování golfové hry, jejímu vyučování a pořádání soutěží v této hře.

Přípustné využití :

- hrací pole ( jamka )
- jamkoviště
- odpaliště
- vnější hrací pole ( fairway)
- trvalá travnatá plocha ( upravená i neupravená – rough)
- písková překážka ( bunkr)
- vysoká zeleň
- vodní toky a plochy
- pěší komunikace

- tréninkové hřiště
- liniové stavby technické infrastruktury
- zařízení technické infrastruktury potřebné pro funkci řešeného území

Nepřípustné využití :
- umisťování staveb pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení a výrobu

11.SPORTOVNÍ PLOCHY

Území slouží pro umisťování zařízení organizované, neorganizované (rekreační) a školské tělovýchovy v obci.


Přípustné využití :
- sportovní hřiště
- tělocvičny a sportovní haly
- koupaliště
- areály zdraví
- jízdárny
- klubovny a šatny
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- zařízení pro veřejné ubytování a veřejné stravování
- zařízení maloobchodního prodeje
- doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:
- průmyslové objekty
- samostatné objekty pro skladování
- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice
- zřizování míst pro pohřebnictví

12.PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY

Území slouží pro umisťování zařízení silniční dopravy

Přípustné využití :
- sběrné komunikace
- hlavní obslužné komunikace včetně chodníků

- veřejné odstavné a parkovací plochy
- zastávky autobusů a jejich točny
- čerpací stanice pohonných hmot
- objekty řadových a hromadných garáží
- doprovodná a izolační zeleň
- liniové stavby technické infrastruktury
- zařízení služeb motoristům
- objekty maloobchodu a veřejného stravování


Nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

13.PLOCHY URBANISTICKÉ ZELENĚ ( v legendě pouze urbanistická zeleň)

Území slouží pro rekreaci obyvatel v území, zlepšení estetické úrovně a zdravotně hygienických parametrů prostředí.

Přípustné využití :
- parky

- hřbitovy
- zahrady a sady (vyznačeny pouze plochy většího rozsahu bez staveb)
- zahrádkářské kolonie
- plochy sadovnických úprav , zejména před občanským vybavením
- izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami
- vodní toky a plochy
- parkovací plochy
- otevřená rekreační hřiště
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území


Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

14.PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ ( v legendě pouze krajinná zeleň)

Území slouží jako stabilizační, protierozní a estetický prvek v nezastavěném území.

Přípustné využití :
- trvalé travní porosty

- nelesní dřevinné porosty
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň ( pokud již nebyly uvedeny v příslušné funkční ploše)
- stavby pro chov včelstev
- zemědělské účelové komunikace (pokud již nebyly uvedeny v plochách silniční dopravy) a jejich doprovodná zeleň
- liniové stavby technické infrastruktury
- ekologicky kvalitní rostlinná společenstva - prvky územního systému ekologické stability

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných do zastavěného území

- orná půda
- skladování odpadů ( mimo hnoje)

15.ZEMĚDĚLSKY OBDĚLÁVANÉ PLOCHY

Území slouží jako nenahraditelný prostředek zemědělské výroby (rostlinné i živočišné)

Přípustné využití :
- orná půda
- trvalé travní porosty

- půda dočasně neobdělávaná
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách silniční dopravy)
- sezónní stavby pro ustájení hospodářských zvířat
- liniové stavby technického vybavení území

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných do zastavěného území obce
- skladování odpadů ( mimo hnoje)
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch


16.POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA( v legendě pouze lesy)

Území slouží pro pěstování dřevin v porostních skupinách a plní ekologicko–stabilizační a protierozní funkci v krajině.

Přípustné využití :
- PUPFL (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu s příslušným zákonem o lesích )
- výstavba mysliveckých zařízení
- stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky)
- úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy
- stavby pro chov včelstev

- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)
- liniové stavby technického vybavení
- vedení prvků územního systému ekologické stability

Nepřípustné využití:

- výstavba objektů příslušných do zastavěného území obce
- výsadba nepůvodních druhů dřevin
- pěstování monokultur
- nakládání s odpady

- pastva hospodářského zvířectva

17.VODNÍ TOKY A PLOCHY

Území slouží jako ekologicko–stabilizační, estetický a hospodářský prvek v krajině.

Přípustné využití :
- řeky
- potoky
- bezejmenné vodoteč

- rybníky
- vodní nádrže
- doprovodná břehová zeleň
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší
- liniové stavby technické infrastruktury

Nepřípustné využití:

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta


3) Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch:

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikůra,úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod
výrobní služby – truhlářství , tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, autoopravny, opravny obuvi , apod.
hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn.volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci ( tzn.organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení ( tzn.školská tělovýchova)
rekreační domek ( novostavba), rekreační chalupa ( stavební úpravy objektu původně trvalého bydlení nebo hospodářského využití) – jedná se o objekty individuální rekreace, hmotově musí odpovídat rodinnému
liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky ( vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)
veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje
veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.
Článek 6 - Zásady uspořádání území

1. Urbanistická koncepce
1.1 Respektovat stanovené funkční využití ploch při navržené dopravní kostře.
1.2 Vzhledem k malému prostorovému rozsahu jednotlivých funkčních ploch je třeba zachovávat a postupnou přestavbou podporovat jejich funkční čistotu ( výroba, bydlení, občanské vybavení, ap.)
1.3 Občanské vybavení soustředit především ve středu obce, kolem dominantního objektu kostela.Podružné centrum občanského vybavení by mělo vzniknout v jižní části obce naproti závodu Rieter CZ a.s.u nově navrhované zástavby.
1.4 Výrobní aktivity rozvíjet v jižní části obce, v sousedství obytné zástavby provozovat pouze výrobní služby.

1.5 Bytovou výstavbu smíšeného charakteru, tzn.obytné objekty doplněné hospodářským zázemím a většími pozemky, rozvíjet v okrajových částech obce; objekty určené výhradně pro bydlení ( bydlení čisté) směřovat zejména do centra obce , do blízkosti občanského vybavení.
1.6 Při umisťování nových staveb ve střední části obce respektovat pohledovou dominantu kostela sv.Petra a Pavla, který je i s areálem hřbitova kulturní památkou.Pohled ze silnice III.třídy na kostel sv.Petra a Pavla je negativně ovlivněn rodinným domem čp.254, vzhledem k tomu, že není reálné tento objekt odstranit, bylo by třeba jej alespoň stavebně upravit do hodnotnější architektonické podoby.
1.7 Neumisťovat drobné stavby v pohledově exponovaných místech stavebních pozemků, zejména u hlavní páteřní komunikace - silnice III.třídy

2.Bydlení
2.1 Novou bytovou výstavbu v obci rozvíjet především na volných pozemcích v současně zastavěném území obce, v územním plánu jsou navrhovány následující lokality:
A) bytové domy - lokalita V Nebíčku

- západní část lokality U kostela

B) rodinné domy - doplnění stávající zástavby nad prodejnou potravin
- doplnění zástavby nad hostincem U pstroužka
- východní část lokality U kostela
- doplnění stávající zástavby v lokalitě Na rovných
- nová zástavba u mateřské školy

- rozvoj obytné zástavby u zahrádkářské osady
- doplnění nových ploch v obytné skupině u Konzumu
- lokalita V Nebíčku

C) rodinné domy + hospodářské zázemí - doplnění obytné zástavby na severozápadním okraji obce, u zástavby u prodejny potravin a v lokalitě V Nebíčku
3.Občanská vybavenost
3.1 Rozšířit nabídku občanského vybavení v centru obce o dům pečovatelské služby
3.2 Upravit plochu v sousedství obecního úřadu pro dětské hřiště a odpočivné plochy doplněné zelení

3.3 Naproti závodu Rieter CZ a.s.u nové obytné zástavby vybudovat podružné centrum občanského vybavení v obci
3.4 V jihozápadní části obce v lokalitě Nebíčko vybudovat golfové hřiště – Změna č.1.
3.5 Změnit funkční využití areálu zemědělské výroby v Nebíčku a využít jej pro vybudování společenského zázemí golfového hřiště – Změna č.1.

4.Výroba
4.1 Drobnou výrobu a výrobní služby umisťovat mimo území bydlení čisté a rekreační plochy do lokalit vyznačených územním plánem.S příslušným hygienickým omezením je lze situovat v území smíšeného bydlení.
4.2 Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu v jižní části řešeného území by měly sloužit pouze pro rozšíření stávajícího strojírenského závodu .Vzhledem k vysoké přírodní hodnotě území je třeba zamezit pronikání dalších subjektů do tohoto prostoru.
4.3 Velkokapacitní zemědělskou výrobu rozvíjet pouze v areálu Pod horou, a to na jeho západním okraji.Lokalitu U kostela dále nerozvíjet, uvažovat se změnou jejího funkčního využití pro výrobní služby.
4.4 V areálu zemědělské výroby v Nebíčku je navržena změna funkčního využití území ze zemědělské výroby na průmyslovou.

4.5 Ve střední části obce využít lokalitu č.42a pro rozvoj zemědělské výroby formou rodinné farmy – Změna č.2B.

5.Zeleň a ochrana životního prostředí
5.1.Zachovat přírodní ráz Hnátnického potoka, neprovádět regulaci břehů a postupně vytvářet nezastavitelný pás pobřežní zeleně, vysadit vysokou zeleň podél břehů.
5.2 Břehové porosty odborně ošetřovat, pravidelně odstraňovat agresivní náletové porosty.
5.3.Realizovat navrhované ozelenění silnice III.třídy, místních komunikací, zemědělských účelových komunikací .Výstavbou rodinného domu na pozemku ppč.1454/2 nesmí být poškozena stávající březová alej podél státní silnice.
5.4 Pro zlepšení pohody pobytu na sportovních plochách provést výsadbu izolační a ochranné zeleně v jejich okolí.
5.5 U všech středisek velkokapacitní živočišné výroby provést výsadbu pásu izolační zeleně.
5.6 Při umisťování staveb pro chov hospodářského zvířectva je třeba dodržovat patřičné hygienické vzdálenosti od obytné zástavby, která se nachází severně od lokality (viz Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska zdravých životních podmínek – ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA číslo 8/1999.

5.7 Zlepšit životní prostředí v obci výstavbou plynovodu, v území, které nebude možné na zemní plyn napojit, využívat pro vytápění jiná ekologická paliva ( propan, propan – butan, palivové dřebo, dřevní odpad, biomasu, tepelná čerpadla, apod.)
5.8 Respektovat a chránit stávající prvky územního systému ekologické stability a postupně realizovat jejich navrhované doplnění.
5.9 Zachovat minimální prostorové parametry u prvků územního systému ekologické stability ( biokoridor regionálního významu - pás široký 40 m , biocentrum lokálního významu - 3 ha, biokoridor lokálního významu - pás široký 20 m pro luční společenstva a mokřady, pás široký 15 m pro lesní společenstva).
5.10 Areál golfového hřiště ponechat bez oplocení, výjimku tvoří pouze území tréninkového hřiště, které bezprostředně sousedí se silnicí III.třídy.

6.Doprava
6.1 Vybudovat místní komunikace pro obsluhu nové zástavby a zemědělské účelové komunikace v severní části obce.
6.2 Vybudovat parkoviště pro osobní automobily před hostincem U pstroužka a občanským vybavením V Nebíčku.
6.3 Doplnit zastávkové pruhy u autobusových zastávek.

6.4 Odstraňovat dopravní závady na průtahu státní silnice a místních komunikací.
6.5 Doplnit průtah státní silnice o patřičně dimenzované chodníky.
6.6 Průběžně zkvalitňovat zpevnění povrchů, šířkové poměry a rozhledy v křižovatkách na místních komunikacích dle finančních možností.

7.Vodní hospodářství
7.1 Územně hájit prostor retenční nádrže nad obcí.
7.2 Územně hájit trasu navrhovaných vodovodních řadů a kanalizačních sběračů.
7.3 Územně hájit prostor výstavby ATS u obytné zástavby u konzumu.
7.4Likvidaci splaškových vod od obyvatelstva řešit individuálními a sídlištními ČOV s přepady do Hnátnického potoka.Jednotlivé ČOV navrhovat zakryté.

7.5 Respektovat záplavové území Tiché Orlice a Hnátnického potoka.

8.Elektrorozvody
8.1.Napojení lokalit soustředěné bytové výstavby řešit kabelovým vedením.
8.2 Pro zajištění zásobování navrhované výstavby vybudovat šest nových trafostanice (T1 – T6) a jejich přívodní vedení.Jejich umístění v územním plánu je pouze orientační a bude upřesněno v období konkrétní potřeby.
9.Zásobování teplem a plynem
9.1 Objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el.energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, a pod.Omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí.

ČÁST TŘETÍ - LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

1) Limity využití území stanovené územním plánem
Ochrana památek
- ochrana v územním plánu stanovených památkově hodnotných objektů
( dům čp.3, dům čp.20, dům čp.45 - roubená obytná část, dům čp.76, dům čp.102, usedlost čp.107, dům čp.149, výměnek ( roubený dům ) čp.151, dům čp.205, dům čp.215, dům čp.234 - roubená část, dům čp.248, bývalá fara čp.29, bedněná stodola u čp.163, litinový kříž na pískovcovém podstavci proti čp.30, kovový kříž na pískovcovém podstavci proti čp.45, Ukřižování proti čp.165).Stavební úpravy jmenovaných objektů je vždy třeba odborně posoudit.

Ochrana přírody a krajiny
- prvky ÚSES

ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Článek 7 - Vymezení veřejně prospěšných staveb


1) V souladu s § 29 zákona č.50/1973 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ,v platném znění, a s § 18 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci , v platném znění, se ve správním území obce Hnátnice vymezují následující veřejně prospěšné stavby:

A. TECHNICKÁ VYBAVENOST ÚZEMÍ

A/1 – výstavba vodovodních řadů pro stávající a navrhovanou zástavbu
A/2 – výstavba kanalizačních sběračů
A/3 – výstavba sídlištních ČOV
A/4 – realizace retenční nádrže na severním okraji obce nad zastavěným územím
A/5 – realizace plynovodní sítě v obci

A/6 – trasy navrhovaných primerních el.vedení
A/7 – realizace nových TS

B. DOPRAVA
B/1 – výstavba místních komunikací k navrhované zástavbě
B/2 – doplnění zemědělských účelových komunikací v severní části obce
B/3 – výstavba parkoviště u hostince U pstroužka
B/4 – doplnění zastávkových pruhů u autobusových zastávek

C.OBČANSKÉ VYBAVENÍ


C/1 – úprava prostoru v centru obce, zřízení dětského hřiště a odpočivných ploch
C/2 – zřízení domu s pečovatelskou službou

2) K využití pozemků určených pro tyto účely je možno na základě rozhodnutí omezit vlastnická práva, případně pozemky vyvlastnit, pokud je nebude možné zajistit dohodou.

ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8 - Uložení dokumentace územního plánu obce

1) Úplná územně plánovací dokumentace Územního plánu obce Hnátnice včetně Změny č.1 a Změny č.2B je uložena:

a) na Krajském úřadě Pardubického kraje , Odboru strategického rozvoje kraje
b) na Obecním úřadě Hnátnice
c) na Městském úřadě Ústí nad Orlicí , Stavebním úřadě
d) na Městském úřadě Ústí nad Orlicí, Odboru regionálního rozvoje

Článek 9 - Zrušovací ustanovení

1) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.1/2001 „O závazné části územního plánu“ ze dne 23.10.2001.


Článek 10 - Účinnost vyhlášky

1) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyvěšení a účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

starosta obce
Mgr.Pavel Bartoš

místostarosta obce
Vladislav Aliger