Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Datum vystavení: 20. 12. 2017 | Datum sejmutí: 20. 1. 2018

Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu s ustanoveními $ 56 odst. 1 a odst.
2 písm. b) a c) zákona o ochraně přírody, povoluje v zájmu prevence závaŽných škod na
rybolovu, vodách (vodních dílech), lesích a ostatních typech majetku a v zájmu veřejné
bezpečnosti, za níŽe stanovených podmínek, výjimku ze zákazŮ uvedených v $ 50 odst. 2
zákona o ochraně přírody, konkrétně ze zákazu rušit jedince silně ohroŽeného druhu bobr
evropský, a dále ze zákazŮ poškozovat či ničit jím uŽívaná sÍdla, a to pro následující činnosti:
a) likvidace bobřích sídel (podzemních nor, tzv. polohradů a hradů),
b) odstraňování a zprůtočňování bobřích hrází,
c) odstraňování pevných překáŽek ve vodních tocích vzniklých v souvislosti s činností
bobra evropského,
d) vypouštění rybníků a umělých vodních nádrŽi, které jsou součástí biotopu bobra
evropského, v souladu se schváleným manipulačním řádem´

Přiložené soubory:
Příloha 530951983_1_OOPbobrPardubickyKraj (1).pdf